Seleros integritetspolicy för behandling av personuppgifter

1. Allmänt

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din integritet och skyddar de personuppgifter du lämnar till oss och har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att leva upp till krav och principer i dataskyddsförordningen. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Selero Sverige AB med org.nr 559158-9543 och med postadress Sollentunavägen 63, 19140 Stockholm är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter till dig som är kund hos oss. Som personuppgiftsansvarig är det Seleros ansvar att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt som följer gällande lagstiftning. Selero Sverige AB benämns fortsättningsvis i denna policy som ”vi”, ”oss”, ”vår” eller motsvarande.

3. Från vilka källor får vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig när du blir kund och köper en parkeringsprodukt av oss, betalar via vår mobil app, betalkort, faktura eller ställer dig i kö för att få en parkeringsplats. Vi kan också få personuppgifter om dig när du använder dig av våra leverantörer eller samarbetspartners och nyttjar deras lösningar i samband med att du betalar parkeringsavgift, använder din parkeringsprodukt på våra parkeringsplatser i parkeringsfastigheter, parkeringsgarage och övriga parkeringsytor. Utöver dessa situationer kan vi erhålla personuppgifter direkt eller indirekt från tredje part, t.ex. från offentliga register, markägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggentreprenadbolag och byggherrar eller tredje part vid övertagande av parkeringsuppdrag.

4. Cookies

Cookies ser till att vår webbplats fungerar korrekt. Cookies innehåller inga personuppgifter men identifierar din enhet för att bibehålla information du tidigare angett och gör det enklare för dig att använda vår webbplats. Cookies utgör ingen fara för din dator eller mobila enhet och kan inte användas för att starta/köra program eller för att bära virus.

Cookies förkommer i tre huvudvarianter:

 • Permanent Cookie, vilken sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Används t.ex. för att anpassa webbsidan efter användarens val och intressen och för uppföljning av statistik.
 • Session Cookie, vilken temporärt lagrar info i minnet i besökarens dator. Försvinner när webbläsaren stängs.
 • Cookies 3:e part för bland annat Google analytics. Analysverktyg för att ytterligare förstå hur webbplatsen används och därigenom förbättra den.

Som användare kan du blockera cookies, notera att funktioner och av dig tidigare angiven information på hemsidan då inte kan komma att fungera eller finnas tillgänglig.

5. Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter länge än nödvändigt och så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Vi genomför regelbundet gallringar och tar bort eller anonymiserar personuppgifter som inte längre är nödvändiga för våra ändamål eller är felaktiga. Information om behandlingar, ändamål, laglig grund och lagringstid för behandling finns under kapitel 8.

6. Vilka legala grunder baserar vi våra behandlingar på?

Avtalsförpliktelse

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet vi har med dig som kund. Se Seleros avtalsvillkor för information om avtalsvillkor.

Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse som krävs av oss. Exempelvis för att kunna uppfylla och behandla myndighetsbeslut, domar och krav i lagar, så som att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen eller för att kunna behandla uppgifter vid ett bestridande.

Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandling av personuppgifter sker efter en intresseavvägning av vårt berättigade intresse att uppnå vårt ändamål mot att inte gör det. På denna grund lagrar vi t.ex. uppgifter om dig innan du ingått avtal med oss för att vi ska kunna administrera din plats i kön till din parkeringsplats.

Vilka legala grunder som vi baserar våra behandlingar på finns redovisade under kapitel 8.

7. Vilka personuppgifter kan vi kan komma att behandla?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som potentiell kund i samband att du ställer dig i kö för att köpa parkeringsprodukt eller till dig som kund i när du köper en parkeringsprodukt, använder våra tjänster, vår mobil app, betalar kontrollavgift eller bestrider en kontrollavgift. Med personuppgifter avses ”all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en person”. Beroende på situation och kan vi komma att samla in följande kategorier av personuppgifter:

 • Köplatsuppgifter: namn, mobilnummer och vald parkeringsprodukt
  Kunduppgifter: registreringsnummer, mobilnummer, e-postadress, namn, användarnummer, postadress, fakturaadress registreringsdatum, parkeringshistorik, produktbeskrivning, avtalsuppgifter, betalningsstatus, IP-adress, personnummer vid fakturering, GPS-position vid val, IP-adress
 • Betalningsuppgifter: Faktura: namn, adress, kund nr, fakturanr, produktbeskrivning. Kvitto: Produktbeskrivning, tidpunkt, registreringsnummer, tillståndstyp, parkeringsprodukt, betalningstidpunkt, tillståndsid. Kort: betalkortsuppgifter Kontrolluppgifter: Registreringsnummer, mobilnummer
 • Bestridandeuppgifter: namn, datum, mobilnummer, e-post, adress, överträdelsetyp, fordonsinfo, fordonsregistreringsland, GPS- position, kommentarer och bifogade filer från dig som kund
 • Korrespondensuppgifter: Uppgifter du lämnar i kommunikation med oss för att vi ska kunna hjälpa dig i ditt ärende.

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan beskriver vi behandlingen, vilken laglig grund vi baserar behandlingen på, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och efter vilken lagringstid vi gallrar ut, raderar eller anonymiserar uppgifter. Lagringstider anges i maximal lagringstid.

Beskrivning av behandling och ändamål Laglig grund Kategori av personuppgift Lagringstid
När du registrerar dig på vår kölista för parkeringsplats lagrar vi uppgifter om dig för att du ska kunna behålla din köplats. Berättigat intresse Köplatsuppgifter Tills du får en parkering eller avbokar din plats.
När du köper en parkeringsprodukt och blir kund hos oss behandlar vi uppgifter om dig för att du ska kunna vara kund hos oss och för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden. Avtalsförpliktelse Kunduppgifter Uppgifter gallras ut 36 mån efter avslutat avtal
När du betalar med Seleros betalapp, parkeringsautomat eller faktura behandlar vi uppgifter om dig för att kunna hantera din betalning och för att fullgöra krav i bokföringslagen. Rättslig förpliktelse Betalningsuppgifter 7 år
När vi kontrollerar parkerade fordon behandlar vi uppgifter om dig som kund för att kontrollera att parkeringen överensstämmer med din parkeringsprodukt. Avtalsförpliktelse Kontrolluppgifter Endast under kontrolltillfället
Vid bestridande av en kontrollavgift behandlar vi uppgifter i ditt bestridande och uppgifter vi har om dig för att för att kunna hantera ärendet. Avtalsförpliktelse Bestridandeuppgifter 36 mån efter avslutat ärende
När du som kund eller potentiell kund kontaktar vår kundtjänst behandlar vi uppgifter i ditt bestridande för att kunna hjälpa dig i ditt ärende. Kund: Avtalsförpliktelse Potentiell kund: Berättigat intresse Köplatsuppgifter
Kunduppgifter
Betalningsuppgifter
Kontrolluppgifter
Bestridandeuppgifter
Se lagringstider för kunduppgifter/ köplatsuppgifter
Är du kund eller potentiell kund kan vi komma att kontakta dig via direktmarknadsföring för att informera om lediga parkeringsplatser, köplatsstatus eller information om oss som parkeringsoperatör i ditt område. Berättigat intresse Köplatsuppgifter
Ett urval av kunduppgifter
Under din kötid. 36 mån efter att vi erhållit kunduppgifter

9. Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig till leverantörer för att vi ska kunna agera i vår roll som parkeringsoperatör och uppfylla våra avtalsenliga plikter.

Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig.

Beroende på situation kan vi komma att lämna ut uppgifter till följande mottagare:

 • Företag som tillhandahåller betalningslösningar
 • Företag som utför kontroller av parkerade fordon
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster så som fakturering och redovisning
 • Företag som tillhandahåller IT-lösningar så som affärssystem, lagring och liknande IT-tjänster
 • Markägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggentreprenadbolag och kommuner som tillhandahåller
  parkeringsytor.
 • Företag som tillhandahåller uppgifter från folkbokföringsregistret eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt uppgifter till dig
 • Företag som tillhandahåller fastighetsutveckling, affärsutveckling och liknande tjänster så som kundtjänst
 • Myndigheter när det är nödvändigt för oss att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra rättsliga anspråk gällande
 • Marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom postala eller digitala utskick och annan marknadskommunikation
 • Vi delar inte personuppgifter med 3:e part för kommersiella ändamål

10. Var lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter om dig som kund hos oss lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). För vissa ändamål används personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla uppgifter i länder utanför EU/EES, i dessa fall säkerställs att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter uppnår en adekvat skyddsnivå enligt GDPR 2016/679.

11. Vad har du som registrerad för rättigheter?

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning och vi följer regler och principer i dataskyddsförordningen vilken ger dig rättigheter som du kan kontakta oss för att nyttja eller om du har några frågor.

Dataskyddsförordningen ger dig följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter – Information om vilka uppgifter om dig vi behandlar
 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter – Uppdatera eller lägga till uppgifter som fattas
 • Rätt till radering av dina personuppgifter – Undantaget är uppgifter vi behöver för att uppfylla rättslig förpliktelse eller fastställa eller försvara rättsliga anspråk
 • Rätt att invända mot viss typ av behandling – t.ex. behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring
 • Rätt till dataportabilitet – Flytt av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig
 • Rätt till begränsning av behandling – Begränsa viss behandling av t.ex. felaktiga personuppgifter

Om du tycker att dina personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt vänligen kontakta oss och beskriv ditt ärende. Du kan en gång per år få information om hur dina personuppgifter behandlas. Kontakta oss för att begära registerutdrag. Datainspektionen (fr.o.m. 2021 Integritetsskyddsmyndigheten) kontaktar du via deras hemsida.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada. Vi har avtal med leverantörer som hanterar personuppgifter och reglerar deras personuppgiftsbehandling samt säkerställer att de har adekvat skyddsnivå. Vår huvudleverantör för lagring av personuppgifter är certifierade enligt ISO27001 (IT och informationssäkerhet) och har säkerhetsrutiner samt vidtagit säkerhetsåtgärder för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå, till exempel backup, testning, brandvägg, behörighetsstyrning, olycksskydd och har rutiner för riskhantering och incidenthantering samt gör regelbunden översyn av säkerhetsåtgärder och rutiner. Vi eftersträvar att alla leverantörer håller en hög säkerhetsnivå och följer reglerna i GDPR.

13. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som publicerat som är publicerat på webbplatsen. Vi har rätt att vid behov uppdatera integritetspolicyn och vi kan komma att informera dig om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

14. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta vår kundservice på mailadressen info@selero.se.